Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca

W trakcie nauki w szkole uzyskasz następujące kwalifikacje zawodowe: Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

OPIEKUNKA DZIECIĘCA to osoba, która zajmuje się dziećmi wychowując je, dbając o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA:

 •  nauka w zawodzie Opiekunka Dziecięca trwa 2 lata (4 semestry)
 •  zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym wieczorowym (3 razy w tygodniu)
 • organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu Opiekunki Dziecięcej bez ograniczenia wieku

Absolwenci kierunku Opiekunka Dziecięca otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prawo wykonywania zawodu Opiekunki Dziecięcej.

Opiekunka dziecięca uprawniona jest do wykonywania następujących zadań:

 • wyjaśniania pojęć z zakresu rozwoju psychomotorycznego dziecka;
 • diagnozowania i oceniania poziomu rozwoju psychomotorycznego dziecka;
 • stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka;
 • doskonalenia sprawności motorycznej i manualnej dziecka;
 • planowania i organizowania zabaw w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka;
 • uczenia dzieci posługiwania się przedmiotami codziennego użytku i zabawkami;
 • planowania oddziaływań wychowawczych, z uwzględnieniem sfery emocjonalnej i społecznej dziecka;
 • wykorzystywania utworów literackich w pracy z dzieckiem;
 • stwarzania warunków zapobiegających powstawaniu choroby sierocej u dzieci;
 • wykonywania pomocy do zabaw;
 • wykorzystywania muzyki w pracy z dziećmi;
 • kształtowania u dzieci pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków;
 • nawiązywania i podtrzymywania emocjonalnego kontaktu z dziećmi;
 • organizowania pracy wychowawczej z dziećmi w poszczególnych grupach rozwojowych;
 • stymulowania aktywności poznawczej dzieci, kształtowania osobowości i pozytywnych stanów emocjonalnych u dzieci;
 • modyfikowania metod wychowawczych w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju i z problemami wychowawczymi;
 • wykonywania czynności pielęgnacyjnych zaspokajających potrzeby biologiczne dziecka;
 • prowadzenia zajęć wychowawczych zaspokajających potrzeby psychospołeczne dziecka;
 • rozróżniania czynników chorobotwórczych, klasyfikowania i charakteryzowania chorób dziecięcych;
 • współpracy z zespołem terapeutycznym przy pielęgnacji chorego dziecka;
 • dbania o bezpieczeństwo dzieci;
 • rozpoznawania symptomów zespołu dziecka krzywdzonego;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • podejmowania działań profilaktycznych;
 • wyjaśniania znaczenia edukacji prozdrowotnej w ochronie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego dziecka;
 • przestrzegania praw dziecka;

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ:

 •  żłobki,
 •  przedszkola,
 • domy małego dziecka,
 •  sanatoria,
 • dziecięce oddziały szpitalne,
 • placówki opiekuńczo- wychowawcze,
 • środowisko domowe dziecka                             

SZKOŁA JEST BEZPŁATNA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!