forex trading logo

Dziennik elektroniczny

Nabór elektroniczny

Opiekunka dziecięca
środa, 09 kwietnia 2014 20:54

W trakcie nauki w szkole uzyskasz następujące  kwalifikacje zawodowe:

Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

 

- PLAN


OPIEKUNKA DZIECIĘCA to osoba, która zajmuje się dziećmi wychowując je, dbając o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA: 

  •  nauka w zawodzie Opiekunka Dziecięca trwa 2 lata (4 semestry)
  •  zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym wieczorowym (3 razy w tygodniu)
  • organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu Opiekunki Dziecięcej bez ograniczenia wieku

Absolwenci kierunku Opiekunka Dziecięca otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prawo wykonywania zawodu Opiekunki Dziecięcej.


Opiekunka dziecięca uprawniona jest do wykonywania


następujących zadań:


˗ wyjaśniania pojęć z zakresu rozwoju psychomotorycznego dziecka; 

˗ diagnozowania i oceniania poziomu rozwoju psychomotorycznego dziecka; 

˗ stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka; 

˗ doskonalenia sprawności motorycznej i manualnej dziecka; 

˗ planowania i organizowania zabaw w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka; 

˗ uczenia dzieci posługiwania się przedmiotami codziennego użytku i zabawkami; 

˗ planowania oddziaływań wychowawczych, z uwzględnieniem sfery emocjonalnej i społecznej dziecka; 

˗ wykorzystywania utworów literackich w pracy z dzieckiem; 

˗ stwarzania warunków zapobiegających powstawaniu choroby sierocej u dzieci; 

˗ wykonywania pomocy do zabaw; 

˗ wykorzystywania muzyki w pracy z dziećmi; 

˗ kształtowania u dzieci pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków; 

˗ nawiązywania i podtrzymywania emocjonalnego kontaktu z dziećmi; 

˗ organizowania pracy wychowawczej z dziećmi w poszczególnych grupach rozwojowych; 

˗ stymulowania aktywności poznawczej dzieci, kształtowania osobowości i pozytywnych stanów emocjonalnych u dzieci; 

˗ modyfikowania metod wychowawczych w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju i z problemami wychowawczymi; 

˗ wykonywania czynności pielęgnacyjnych zaspokajających potrzeby biologiczne dziecka; 

˗ prowadzenia zajęć wychowawczych zaspokajających potrzeby psychospołeczne dziecka; 

˗ rozróżniania czynników chorobotwórczych, klasyfikowania i charakteryzowania chorób dziecięcych; 

˗ współpracy z zespołem terapeutycznym przy pielęgnacji chorego dziecka; 

˗ dbania o bezpieczeństwo dzieci; 

˗ rozpoznawania symptomów zespołu dziecka krzywdzonego; 

˗ udzielania pierwszej pomocy; 

˗ podejmowania działań profilaktycznych; 

˗ wyjaśniania znaczenia edukacji prozdrowotnej w ochronie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego dziecka; 

˗ przestrzegania praw dziecka; 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ: 

  •  żłobki,
  •  przedszkola,
  • domy małego dziecka,
  •  sanatoria,
  • dziecięce oddziały szpitalne,
  • placówki opiekuńczo- wychowawcze,
  • środowisko domowe dziecka                             

SZKOŁA JEST BEZPŁATNA !!! 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!!! 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business website hosting ticketing system Valid XHTML and CSS.

© 2010   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie. Liceum Profilowane. Szkoła Policealna dla Dorosłych. Szkoła Zawodowa.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie bez zgody autorów zabronione.